کلید برند وبلاگ اتحادیه بین‌المللی معروف به پاریس چیست؟

اتحادیه بین‌المللی معروف به پاریس چیست؟

به موجب قانون مصوب اسفند ۱۳۳۷ دولت ایران به اتحادیه بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی ملحق شده است.

به موجب قرارداد اتحادیه مزبور هر یک از ممالک عضو نسبت به ثبت علائم و اختراعات اتباع و ساکنین ممالک عضو حمایت‌های لازم را معمول می‌دارند.

یکی از آنها این است که به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر، برای ثبت اختراع و مدلهای اشیاء مصرفی یکسال و برای ثبت اشکال و طرح‌های صتعتی و علائم کارخانه یا علایم بازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت به رسانند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اختراع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت.

مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضاء ممالک عضو اتحادیه است و درباره اتباع سایر کشورها اثر ندارد.

امتیاز دهید.

مطالب مرتبط