کلید برند وبلاگ تمدید برند یا تجدید علامت تجاری

تمدید برند یا تجدید علامت تجاری

علامت تجاری ثبت شده در ایران از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال می‌باشد. ولی صاحب علامت می‌تواند هر ده سال به ده سال تقاضای تمدید برند یا تجدید ثبت علامت را بنماید.

ماده ۲۰ آیین‌نامه ثبت علائم مقرر می‌دارد: “صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می‌تواند ثبت علامت را تا ۶ ماه بعد از انقضاء مدت اعتبار آن هر ده سال یکبار تجدید نماید”

تقاضای تمدید برند یا تجدید علامت تجاری باید در دو نسخه به امضاء صاحب علامت و یا قائم‌مقم یا نماینده قانونی او رسیده و نمونه علامت در روی آن الصاق شود. تجدید ثبت با تأدیه همان حقوق و مخارجی به عمل می‌آید که برای ثبت علامت مقرر است.

تجدید ثبت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت علائم به عمل خواهد آمد، هرگاه در موقع تجدید ثبت تغییری در علامت داده شود، مقررات مربوط به تغییرات علائم تجاری از هر حیث باید کاملا رعایت شود.

تجدید ثبت برند یا تمدید علامت تجاری در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی در روزنامه رسمی کشور نیست.

در صورتی که مدت اعتبار آگهی منقضی شده باشد ثبت آن علامت از طرف صاحب اولیه یا دیگران تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود.

در صورتی که تمدید برند تجاری توأم با تغییرات باشد باید در روزنامه رسمی آگهی شود، بنابراین افراد ذینفع می‌توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود را تسلیم نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید برند یا تجدید علامت تجاری

برای اشخاص حقیقی:

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت تجاری
  2. ارائه اصل یا کپی گواهی ثبت علامت تجاری

برای اشخاص حقوقی:

  1. ارائه روزنامه آخرین تغییرات اعضاء هیئت‌مدیره (دارندگان حق امضاء)
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره (دارندگان حق امضاء)
  3. ارائه اصل یا کپی گواهی ثبت علامت تجاری
4/5 - (2 امتیاز)

مطالب مرتبط