کلید برند دسته‌بندی نشده مدارک مورد نیاز برای ثبت برند و علامت تجاری

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند و علامت تجاری

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری برای افراد حقیقی و حقوقی متفاوت است.

برای افراد حقیقی تمام مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند تجاری باید به نام شخص متقاضی باشد و برای افراد حقوقی تمام مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت یا موسسه تجاری باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند تجاری (افراد حقیقی)

 1. اصل و کپی برابر با اصل شده شناسنامه
 2. اصل و کپی برابر با اصل شده کارت شناسایی ملی
 3. مدارک نمایند قانونی (در صورتی که تقاضا توسط وکیل متقاضی ارائه گردد)
 4. اصل و کپی مجوز فعالیت مانند جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری، پروانه کسب و یا …
 5. رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی
 6. ۱۰ نسخه پرینت از نمونه گرافیکی علامت مورد درخواست حداکثر تا اندازه ۱۰×۱۰ سانتیمتر
 7. در صورتی که علامت مورد درخواست سه بعدی باشد، ارائه نمونه گرافیکی یا پرینت دوبعدی از ۶ زاویه متفاوت که مجموعا یک نمونه واحد را تشکیل دهد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند تجاری (افراد حقوقی)

 1. اصل و کپی برابر با اصل شده شناسنامه دارندگان حق امضاء
 2. اصل و کپی برابر با اصل شده کارت شناسایی ملی دارندگان حق امضاء
 3. مدارک نمایند قانونی (در صورتی که تقاضا توسط وکیل متقاضی ارائه گردد)
 4. کپی روزنامه آگهی تاسیس شرکت
 5. کپی روزنامه آگهی آخرین تغییرات شرکت
 6. اصل و کپی مجوز فعالیت مانند جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری، پروانه کسب و یا …
 7. رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی
 8. ۱۰ نسخه پرینت از نمونه گرافیکی علامت مورد درخواست حداکثر تا اندازه ۱۰×۱۰ سانتیمتر
 9. در صورتی که علامت مورد درخواست سه بعدی باشد، ارائه نمونه گرافیکی یا پرینت دوبعدی از ۶ زاویه متفاوت که مجموعا یک نمونه واحد را تشکیل دهد.

استفاده از حق تقدم: اگر متقاضی ثبت علامت تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) بخواهد براساس تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزیت‌های حق تقدم  (حداکثر ظرف مدت ۶ ماه) استفاده نماید، باید مدارک مربوط به حق تقدم مالکیت برند تجاری را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ۱۵ روز پس از آن تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها و علائم صنعتی و تجاری نماید.

امتیاز دهید.

مطالب مرتبط