برند آماده مثه خودته با محصولات گوناگون برای مواد غذایی

مشخصات برند آماده مواد غذایی مثه خودته

نام فارسی برند مثه خودته
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۳۰ تیر ۱۳۹۷
اجزاء برند کلمه مثه خودته به فارسی طبق نمونه. متقاضی نسبت به هر یک از کلمات به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
مثه خودته

کالا و خدمات ثبت شده برای برند فروشی مثه خودته

؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛